Technical Program

Paper Detail

Paper:MO-A2.1P.8
Session:Advances in Frequency Selective Surfaces
Location:Coronado B
Session Time:Monday, July 10, 13:20 - 16:40
Presentation Time:Monday, July 10, 16:00 - 16:20
Presentation: Oral
Paper Title: An Incident Angle Insensitive Band-Pass Frequency Selective Surface with Flat Top
Authors: Zhenzhen Zhao, Wei Li, Ying Yang, Huimin Huo, Jianxing Li, Anxue Zhang, Xi’an Jiaotong University, China